Algemene voorwaarden (versie augustus 2020)
ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige ‘Parkeer overeenkomst’.

1.2

1 Stop Parking Eindhoven: gebruiker van deze voorwaarden, het bedrijf dat het voertuig van klanten in ontvangst neemt, stalt, een servicebeurt geeft en aflevert. 1 Stop Parking Eindhoven wordt hiernavolgend ook wel aangeduid als “Aanbieder”.

1.3

KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Aanbieder onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Aanbieder een overeenkomst aangaat. 1 Stop Parking Eindhoven en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.

1.4

PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt gestald. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het stallen.

1.5

EENMALIGE SERVICEOVEREENKOMST: een overeenkomst die wordt gesloten volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.6 van deze Voorwaarden.

1.6

SERVICE: de Service producten van Aanbieder die geboekt kunnen worden, te weten:

 1. SHUTTLE SERVICE (Stalling):
 2. Klant rijdt naar onze locatie, start de auto en behoudt de autosleutels.<
 3. Klant wordt met onze shuttlebus naar Eindhoven Airport gereden.
 4. Klant wordt bij terugkomt met onze shuttlebus opgehaald en bij de parkeerlocatie afgezet.
 5. VALET SERVICE (Stalling):
 6. Klant rijdt naar de vertrekhal van Eindhoven Airport en geeft de auto af aan onze chauffeur
 7. De auto wordt voor u gestald op onze stallingsfaciliteit
 8. Bij terugkomst staat de auto voor de klant klaar bij Eindhoven Airport
 9. SERVICE PRODUCTEN (Service):
 10. Klant neemt van Aanbieder één of meer serviceproducten af
 11. De ‘service’ aan het voertuig wordt door Aanbieder uitgevoerd in de periode dat de Klant het voertuig bij Aanbieder stalt
 12. Voor het uitvoeren van de ‘service’ kan door de Aanbieder in het voertuig van de Klant gereden worden
 13. De Klant geeft bij aankomst de sleutels van het voertuig in bewaring bij de Aanbieder; deze zijn nodig om de afgenomen service te kunnen verlenen.

1.7

VOERTUIG: motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994

1.8

PARKEERACCOMMODATIE: parkeerterrein met bijbehorende ruimten en terreinen welke is bedoeld voor het stallen van Motorvoertuigen.

1.9

STALLER: De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.

1.10

PARKEERBEWIJS: kaart, document of ieder ander door Aanbieder aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.

1.11

WEBSITE: de door Aanbieder op het internet geëxploiteerde website, met het adres https://1StopParking.nl

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aanbieder en de Klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de Klant en Aanbieder ondertekende opdrachtbevestiging door Aanbieder is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door Klant aan Aanbieder verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst- en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van Klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2

De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3

Bij het tekenen van de Serviceovereenkomst gaat de klant akkoord met het stallen van zijn voertuig door Aanbieder en dat de Aanbieder deze bij terugkomst weer retourneert aan de klant.

2.4

De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde stallingperiode zoals in de Parkeerovereenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.

2.5

De toegang tot Parkeeraccommodatie wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst gesloten tussen Klant en Aanbieder.

2.6

Deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Serviceovereenkomsten. De Eenmalige Serviceovereenkomsten worden gesloten:

 1. via een verkregen Parkeerbewijs;
 2. via een eenmalige telefonische of online reservering;

2.7

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldende bepaling waarbij de strekking van deze Algemene Voorwaarden behouden blijft.

ARTIKEL 3: EENMALIGE PARKEEROVEREENKOMST

3.1

Een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat een Klant houder is geworden van een Parkeerbewijs en het Voertuig wordt gestald in/op de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de Klant of Aanbieder zich met het Voertuig in of op de Parkeeraccommodatie bevindt.

3.2

De duur van een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van de op het Parkeerovereenkomst vermelde Stallingperiode.

3.3

Aan de Klant wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Klant en Aanbieder op schrift een overeenkomst is aangegaan waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen.

ARTIKEL 4: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN

4.1

Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven een Stallingproduct, eventueel inclusief een Serviceproduct, reserveren. Klant kan te allen tijde tot 30 minuten voor aanvang van de Stallingperiode, een boeking voor een Stallingproduct maken.

4.2

Non acceptatie: Aanbieder heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

4.3

Betalen: Betaling zal vooraf, op de site, bij aankomst of via een online verkoopkanaal, contant ofwel per pinbetaling plaatsvinden.

4.4

Dag te laat: Indien de klant later terugkomt dan gepland dient de Klant dit per email bekent te maken. Voor elke dag dat de Klant het Voertuig langer laat staan op de Parkeeraccommodatie wordt één extra dag in rekening gebracht volgens de geldende prijslijst van de Aanbieder.

4.5

Annuleren: De klant kan te alle tijden, tot 1 dag voorafgaand aan de reservering, via de website of per email de reservering annuleren. Indien de klant binnen één uur na het boeken annuleert is dit kosteloos anders wordt er € 15,- annuleringskosten in rekening gebracht.

4.6

Reservering wijzigen: Na totstandkoming van de overeenkomst kan de Klant wijziging daarvan verzoeken. Aanbieder zal, daar waar mogelijk dit verzoek in behandeling nemen. Wijzigingen kunnen voor de klant extra kosten opleveren. Verzoeken voor wijzigingen in de Parkeerovereenkomst kunnen gemaild worden naar reservering@1StopParking.nl of via de website van de Aanbieder.

4.7

No show: Indien de Klant de boeking niet heeft geannuleerd of de boeking heeft geannuleerd na de overeengekomen aankomst- of vertrektijd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Aanbieder tevens gerechtigd om het gehele bedrag, overeengekomen in de Eenmalige Serviceovereenkomst, plus € 25,- ‘No Show-kosten’ bij de Klant in rekening te brengen en deze automatisch af te schrijven.

ARTIKEL 5: IN – EN AFNAME

5.1

Parkeren: Bij aankomst dient de Klant zelf zijn voertuig te parkeren. De autosleutels worden door de Klant behouden.

5.2

Retourneren: De klant dient Aanbieder, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig wordt aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de Parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de Parkeerovereenkomst door Klant is aangegaan. Aanbieder behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Aanbieder behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd of als de Klant nog openstaande bedragen weigert te betalen.

5.3

Aannemen Voertuig: Onder gebruikersschade wordt verstaan: slijtage, krasjes, beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht worden.

5.4

Aflevering Voertuig: Klant behoud zich het recht om bij ontvangst een ronde om het Voertuig te doen om zelf te bepalen dat het Voertuig in zelfde staat wordt ontvangen als deze verkeerde bij aanneming.

5.5

Vertraging: De in de reservering vermelde vluchtgegevens, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het Voertuig bij terugkomst. Aanbieder heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de Klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat Klant bij terugkomst op het Voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Aanbieder kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht dan eerder aangegeven retour gereisd wordt.

5.6

Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging, buiten de schuld van de Klant, wordt door Aanbieder geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht.

5.7

Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord van het ‘Check-out formulier’ dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig.

5.8

Klachten over de dienstverlening van Aanbieder, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de Klant ten tijde van het retourneren van het Voertuig (terstond) schriftelijk op het contract of daarvoor bestemd scahdeformulier te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Aanbieder de klacht niet in behandeling nemen.

5.9

Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant, voortvloeiende uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst, niet op.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN KLANT

Klant is gehouden:

 1. ervoor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Aanbieder zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het Voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het Voertuig van de Klant niet start, zal Aanbieder geen actie ondernemen om het Voertuig te starten, tenzij de Klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de Klant die Aanbieder opdracht heeft gegeven.
 2. dat er geen waardevolle spullen in het Voertuig worden achtergelaten
 3. er voor zorg te dragen dat het Voertuig tijdens de Stallingperiode, voldoende verzekerd is
 4. zich er bij het retourneren van het Voertuig van te vergewissen dat het Voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het Voertuig. Vermeende schades dienen op het ‘Check-out formulier’ of op het daarvoor bestemde schade-formulier te worden vermeld
 5. aanwijzingen van het personeel van Aanbieder op te volgen en indien sprake is van een shuttle service het Voertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht
 6. voor het meebrengen van het Parkeerbewijs. Indien deze niet aanwezig zijn bij het afgeven van de auto kan er geen beroep worden gedaan op schade

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN/BEVOEGDHEDEN VAN AANBIEDER

7.1

Aanbieder is gehouden:

 1. Aanbieder is verplicht en bevoegd het Voertuig van Klant te stallen.
 2. De Chauffeur in dienst van of werkzaam voor Aanbieder is verplicht aan de Klant op diens verzoek het rijbewijs en legitimatie te tonen.
 3. Aanbieder is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel van het Voertuig, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het Voertuig.
 4. Aanbieder is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds, conform de Wet Persoonsregistratie
 5. Aanbieder is verplicht met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel Service te plegen. Aanbieder verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Aanbieder minimaal twee jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

8.1

De tussen partijen tot stand gekomen Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat geen bewaking, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Aanbieder sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te stallen c.q. gestalde Voertuig en andere eigendommen van de Klant of inzittenden van het Voertuig, tenzij de Klant kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Aanbieder.

 1. Klant dient na een klacht of schademelding op verzoek van Aanbieder de Parkeerovereenkomst, het schade-formulier in te scannen en te mailen. Wanneer Aanbieder de documenten niet ontvangt kan de klacht of schade niet in behandeling worden genomen.

8.2

Aanbieder is voorts niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens de Aanbieder worden aangeboden, tenzij de Klant kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Aanbieder.

8.3

De Klant is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door de Klant wordt veroorzaakt. Schade door de Klant veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Aanbieder, de Klant voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Aanbieder opgestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Klant.

8.4

Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met de Klant gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, is de Klant gehouden aan Aanbieder alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien Aanbieder genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Klant te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Klant, is de Klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Aanbieder te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

8.5

Een tekortkoming van Aanbieder zal niet aan haar worden toegerekend indien Aanbieder in een toestand van overmacht verkeerd. Aanbieder is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 1, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmacht toestand aan de zijde van Aanbieder.

8.6

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Aanbieder onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Aanbieder behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

9.1

Aanbieder verwerkt de door de Klant op de Website ingevulde persoonsgegevens, alsmede gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de Website. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden door Aanbieder nageleefd.

9.2

De gegevens van de Klant worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de boekingen, inclusief de betaling en klantenservice. Aanbieder gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de Klant te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Aanbieder gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op de Website en om de Klant op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Aanbieder. Aanbieder kan op verzoek van derden binnen de SchippersStop Groep marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de Klant. Maximaal tweemaal per jaar kunnen de adresgegevens van de Klant worden gebruikt voor een mailing van de verschillende dienstverleners, waarbij alleen Aanbieder de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

9.3

Indien de Klant bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Aanbieder kan hij dit laten weten door een e-mail te zenden aan klantenservice@1StopParking.nl. Mocht de Klant zijn gegevens willen verwijderen uit de bestanden van Aanbieder dan kan hij ook gebruik maken van dit e-mailadres, dan wel deze zelf wijzigen als het gaat om de gegevens genoemd in artikel 5.5.

9.4

Indien de functie “Mijn Account” actief is kan de Klant kan zijn persoonlijke gegevens opslaan in een database via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid op de Website, zodat bij volgende boekingen zijn gegevens niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

9.5

Indien de functie “Mijn Account” actief is kan de Klant kan te allen tijde zelf via een speciale inlogmodule bij de “mijn account”- mogelijkheid via de Website de opgeslagen persoonlijke gegevens wijzigen.

ARTIKEL 10: OVERIGE BEPALINGEN

10.1

Aanbieder behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website.

10.2

Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:

1 Stop Parking Eindhoven
Habraken 2601 – 2605
5507 TR te Veldhoven
Nederland

  info@1StopParking.nl

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT

11.1

Op alle rechtsverhoudingen tussen Aanbieder en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Aanbieder is gevestigd.